Rozwiń menu

Raporty bieżące

Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

04-03-2024 10:38:48 | Bieżący | EBI | 2/2024

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) informuje, że 4 marca 2024 roku podpisał umowę z Biegly.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4240. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego CDA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2024 roku.

Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 2 z dnia 13 grudnia 2023 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=216866&title=Zawarcie+umowy+z+bieg%C5%82ym+rewidentem


Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

10-01-2024 13:50:36 | Bieżący | EBI | 1/2024

Zarząd CDA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2024 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 8 maja 2024 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 7 sierpnia 2024 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 6 listopada 2024 r.

Raport roczny:
- raport roczny za 2023 rok – 12 marca 2024 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=215387&title=Harmonogram+publikacji+raport%C3%B3w+okresowych+w+2024+roku


Raporty Spółek ESPI/EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

28-09-2023 10:39:19 | Bieżący | EBI | 16/2023

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 września 2023 roku powziął informację, iż w związku z rejestracją 18.750 akcji serii D4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (oświadczenie nr 903/2023 z dnia 27 września 2023 roku), wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A4 przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego, doszło do zapisania wspomnianych akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Cena emisyjna akcji serii D4 wyniosła 9,40 zł za akcję.

Program Motywacyjny został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 12 z dnia 28 czerwca 2019 roku, natomiast emisja nastąpiła w związku z wykonaniem uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D1, D2, D3, D4 oraz E z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 oraz B z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.030.384,50 zł i dzieli się na 10.303.845 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
1) 5.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 154.645 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii D1,
5) 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D2,
6) 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D3,
7) 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D4,
8) 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna: § 3 ust 1. pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=212857&title=Podwy%C5%BCszenie+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego


Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 sierpnia 2023 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

08-08-2023 21:04:04 | Bieżący | EBI | 14/2023

CDA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 8 sierpnia 2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Załączniki:

CDA uchwały podjęte na NWZ 08.08.2023.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=211536&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+przez+Nadzwyczajne+Walne+Zgromadzenie+w+dniu+8+sierpnia+2023+r.


Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Rady Nadzorczej Spółki CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

08-08-2023 21:00:05 | Bieżący | EBI | 13/2023

Zarząd CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 8 sierpnia 2023 roku Pan Jarosław Ćwiek oraz Pan Łukasz Ćwiek, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 pkt 1) i 2) Statutu Spółki ("Statut"), korzystając z przyznanych im uprawnień osobistych powołali na nową, pięcioletnią kadencję następujących Członków Rady Nadzorczej:
- Pan Łukasz Ćwiek: Pana Łukasza Feldmana oraz Panią Katarzynę Sielużycką-Ćwiek;
- Pan Jarosław Ćwiek: Pana Roberta Szybiaka.

Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 8 sierpnia 2023 roku, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu, powołało do Rady Nadzorczej na nową, pięcioletnią kadencję Pana Bogdana Dobrowolskiego oraz Pana Sebastiana Kwietnia.

Łącznie w skład Rady Nadzorczej na wspólną, pięcioletnią kadencję powołano następujące osoby:
1. Pan Łukasz Feldman
2. Pan Bogdan Dobrowolski
3. Pani Katarzyna Sielużycka-Ćwiek
4. Pan Robert Szybiak
5. Pan Sebastian Kwiecień

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki zawierające informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Załączniki:

Życiorysy Rady Nadzorczej CDA.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=211535&title=Powo%C5%82anie+Rady+Nadzorczej+Sp%C3%B3%C5%82ki


Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

12-07-2023 11:52:20 | Bieżący | EBI | 12/2023

Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 sierpnia 2023 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2023.pdf

Projekty uchwał NWZ 2023.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=210942&title=Zwo%C5%82anie+Nadzwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia


Raporty Spółek ESPI/EBI

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

07-07-2023 15:37:33 | Bieżący | EBI | 11/2023

Zarząd CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje o incydentalnym naruszeniu terminów publikacji wskazanych w § 6 ust. 1 oraz § 6 ust. 2a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w związku z publikacją raportu bieżącego EBI nr 10/2023 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki na nową kadencję.

Zarząd Emitenta informuje, że dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna: Pkt 16a) Załącznika do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=210834&title=Incydentalne+naruszenie+obowi%C4%85zk%C3%B3w+informacyjnych


Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

07-07-2023 15:35:04 | Bieżący | EBI | 10/2023

Zarząd CDA S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu 5 czerwca 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie z § 11 ust. 1 Statutu Spółki powołała Pana Jarosława Ćwieka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki na nową, pięcioletnią kadencję.

Życiorys Pana Jarosława Ćwieka, w którym zawarte są informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Załączniki:

CDA SA Życiorys.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=210833&title=Powo%C5%82anie+Prezesa+Zarz%C4%85du+na+now%C4%85+kadencj%C4%99++


Raporty Spółek ESPI/EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

28-06-2023 16:09:55 | Bieżący | EBI | 9/2023

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z rejestracją 18.750 akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (oświadczenie nr 573/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku), wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego, doszło do zapisania wspomnianych akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 0,10 zł za akcję.

Program Motywacyjny został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 12 z dnia 28 czerwca 2019 roku, natomiast emisja nastąpiła w związku z wykonaniem uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D1, D2, D3, D4 oraz E z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 oraz B z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.028.509,50 zł i dzieli się na 10.285.095 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
1) 5.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 154.645 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii D1,
5) 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D2,
6) 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D3,
7) 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna: § 3 ust 1. pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=210120&title=Podwy%C5%BCszenie+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego


Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2023 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

12-06-2023 14:50:10 | Bieżący | EBI | 8/2023

CDA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 12 czerwca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Załączniki:

CDA SA Protokół ZWZ 12-06-2023.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=209507&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+przez+Zwyczajne+Walne+Zgromadzenie+w+dniu+12+czerwca+2023+r.+


Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 rok CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

12-06-2023 14:42:40 | Bieżący | EBI | 7/2023

CDA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za 2022 rok i wypłaty dywidendy.

ZWZ postanowiło o przeznaczeniu zysku netto za 2022 rok w kwocie 19.533.359,05 zł w następujący sposób:
1) kwotę 15.912.834,75 zł pochodzącą z zysku netto za 2022 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, tj. 1,55 zł na każdą akcję,
2) 3.620.524,30 zł pochodzącą z zysku netto za 2022 rok na zasilenie kapitału zapasowego.

Ogólna liczba akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 10.266.345. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 30 czerwca 2023 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2023 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=209505&title=Decyzja+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+dotycz%C4%85ca+wyp%C5%82aty+dywidendy+za+2022+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja warrantów subskrypcyjnych CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

15-05-2023 20:20:39 | Bieżący | EBI | 6/2023

Zarząd CDA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 maja 2023 roku doszło do wydania, tj. rejestracji 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii A4 oraz 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Zarząd Spółki informuje, że 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii B uprawnia do objęcia 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej równej 0,10 zł. Z kolei 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii A4 uprawnia do objęcia 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D4 o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej, która zostanie obliczona na podstawie średniego kursu akcji Emitenta w notowaniach na rynku NewConnect na zamknięciu sesji (kurs zamknięcia) w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D4, pomniejszonego o nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent).

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A4 oraz B nastąpiła na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Emisja związana jest z realizacją Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Warranty subskrypcyjne serii A4 oraz B zostały objęte nieodpłatnie. Objęcie akcji serii D4 oraz E przez osoby uprawnione w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A4 oraz B może nastąpić do dnia 30 lipca 2023 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=208014&title=Emisja+warrant%C3%B3w+subskrypcyjnych


Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 2023 r. CDA S.A. (PLCDA0000018)

08-08-2023 21:09:11 | Bieżący | ESPI | 6/2023

RB_ASO: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 sierpnia 2023 r.

Data: 2023-08-08

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=211537&title=Akcjonariusze+posiadaj%C4%85cy+co+najmniej+5%25+liczby+g%C5%82os%C3%B3w+na+Nadzwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+w+dniu+8+sierpnia+2023+r.


Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. (PLCDA0000018)

12-07-2023 11:58:13 | Bieżący | ESPI | 5/2023

RB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data: 2023-07-12

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=210943&title=Zwo%C5%82anie+Nadzwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia


Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2023 r. CDA S.A. (PLCDA0000018)

12-06-2023 15:02:38 | Bieżący | ESPI | 4/2023

RB_ASO: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 czerwca 2023 r.

Data: 2023-06-12

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=209508&title=Akcjonariusze+posiadaj%C4%85cy+co+najmniej+5%25+liczby+g%C5%82os%C3%B3w+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+w+dniu+12+czerwca+2023+r.


Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 rok CDA S.A. (PLCDA0000018)

12-06-2023 14:39:31 | Bieżący | ESPI | 3/2023

RB_ASO: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2022 rok

Data: 2023-06-12

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=209503&title=Decyzja+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+dotycz%C4%85ca+wyp%C5%82aty+dywidendy+za+2022+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. (PLCDA0000018)

11-05-2023 12:04:28 | Bieżący | ESPI | 2/2023

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data: 2023-05-11

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=207638&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia


Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

11-05-2023 12:10:47 | Bieżący | EBI | 5/2023

Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 12 czerwca 2023 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r i wypłaty dywidendy.
8. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=207639&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia


Raporty Spółek ESPI/EBI

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2022 roku CDA S.A. (PLCDA0000018)

08-05-2023 21:10:30 | Bieżący | ESPI | 1/202

RB_ASO: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2022 roku

Data: 2023-05-08

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=207530&title=Rekomendacja+Zarz%C4%85du+w+sprawie+podzia%C5%82u+zysku+netto+wypracowanego+w+2022+roku


Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

24-02-2023 20:45:08 | Bieżący | EBI | 2/2023

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok, wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. Pierwotny termin publikacji raportu został określony na dzień 1 marca 2023 r.
Spółka informuje, że raport roczny za 2022 rok zostanie opublikowany w dniu 16 marca 2023 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=205793&title=Zmiana+terminu+publikacji+raportu+rocznego


Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2023 roku CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

26-01-2023 13:02:20 | Bieżący | EBI | 1/2023

Zarząd CDA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2023 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 10 maja 2023 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 9 sierpnia 2023 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 8 listopada 2023 r.

Raport roczny:
- raport roczny za 2022 rok – 1 marca 2023 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=204789&title=Harmonogram+publikacji+raport%C3%B3w+okresowych+w+2023+roku+


Raporty Spółek ESPI/EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

29-07-2022 18:20:15 | Bieżący | EBI | 10/2022

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z rejestracją 18.750 akcji serii D3 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (oświadczenie nr 673/2022 z dnia 27 lipca 2022 roku), wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A3 przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego, doszło do zapisania wspomnianych akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 0,10 zł za akcję.

Program Motywacyjny został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 12 z dnia 28 czerwca 2019 roku, natomiast emisja nastąpiła w związku z wykonaniem uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D1, D2, D3, D4 oraz E z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 oraz B z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.026.634,50 zł i dzieli się na 10.266.345 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym: 1) 5.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 154.645 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii D1,
5) 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D2,
6) 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D3,
7) 56.250 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna: § 3 ust 1. pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Jarosłwa Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=200043&title=Podwy%C5%BCszenie+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego


Raporty Spółek ESPI/EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

30-06-2022 17:15:40 | Bieżący | EBI | 9/2022

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z rejestracją 18.750 akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (oświadczenie nr 571/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku), wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego, doszło do zapisania wspomnianych akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 0,10 zł za akcję.

Program Motywacyjny został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 12 z dnia 28 czerwca 2019 roku, natomiast emisja nastąpiła w związku z wykonaniem uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D1, D2, D3, D4 oraz E z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 oraz B z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.024.759,50 zł i dzieli się na 10.247.595 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
1) 5.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 154.645 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii D1,
4) 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D2,
5) 56.250 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna: § 3 ust 1. pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=199126&title=Podwy%C5%BCszenie+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego


Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r CDA S.A. (PLCDA0000018)

08-06-2022 17:55:06 | Bieżący | ESPI | 4/2022

RB_ASO: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r

Data: 2022-06-08

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197950&title=Akcjonariusze+posiadaj%C4%85cy+co+najmniej+5%25+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+w+dniu+8+czerwca+2022+r


Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok CDA S.A. (PLCDA0000018)

08-06-2022 17:37:01 | Bieżący | ESPI | 3/2022

RB_ASO: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok

Data: 2022-06-08

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197945&title=Decyzja+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+dotycz%C4%85ca+wyp%C5%82aty+dywidendy+za+2021+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 czerwca 2022 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

08-06-2022 17:45:02 | Bieżący | EBI | 8/2022

CDA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 8 czerwca 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Załączniki:

ZWZ 2022 CDA uchwały.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197948&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+przez+Zwyczajne+Walne+Zgromadzenie+w+dniu+8+czerwca+2022+r.


Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2021 rok CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

08-06-2022 17:40:03 | Bieżący | EBI | 7/2022

CDA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 czerwca 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za 2021 rok i wypłaty dywidendy.

ZWZ postanowiło o przeznaczeniu zysku netto za 2021 rok w kwocie 19.042.184,45 zł w następujący sposób:
1_ kwotę 18.923.363,25 zł pochodzącą z zysku netto za 2021 r. przeznaczono na wypłatę dywidendy, tj. 1,85 zł na każdą akcję,
2_ kwotę 118.821,20 zł pochodzącą z zysku netto za 2021 rok przeznaczono na zasilenie kapitału zapasowego.

Ogólna liczba akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 10.228.845. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 29 czerwca 2022 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 18 lipca 2022 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=197946&title=Decyzja+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+dotycz%C4%85ca+wyp%C5%82aty+dywidendy+za+2021+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. (PLCDA0000018)

13-05-2022 12:27:09 | Bieżący | ESPI | 2/2022

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data: 2022-05-13

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196198&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia


Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

13-05-2022 12:20:46 | Bieżący | EBI | 6/2022

Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 8 czerwca 2022 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2021 r i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Załączniki:

ogłoszenie CDA S.A. o zwołaniu ZWZ_2022.pdf

projekty uchwał CDA S.A. ZWZ 2022.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196195&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia


Raporty Spółek ESPI/EBI

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2021 roku CDA S.A. (PLCDA0000018)

11-05-2022 16:41:15 | Bieżący | ESPI | 1/2022

RB_ASO: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2021 roku

Data: 2022-05-11

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=196063&title=Rekomendacja+Zarz%C4%85du+w+sprawie+podzia%C5%82u+zysku+netto+wypracowanego+w+2021+roku


Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

01-03-2022 14:39:29 | Bieżący | EBI | 3/2022

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) informuje, że 28 lutego 2022 roku podpisał umowę z Accord'ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 262. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego CDA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku.

Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały nr 2 z dnia 17 lutego 2022 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=194032&title=Zawarcie+umowy+z+bieg%C5%82ym+rewidentem


Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

27-02-2022 20:56:21 | Bieżący | EBI | 2/2022

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok, wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2022 z dnia 19 stycznia 2022 r. Pierwotny termin publikacji raportu został określony na dzień 2 marca 2022 r.

Spółka informuje, że raport roczny za 2021 rok zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2022 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=193972&title=Zmiana+terminu+publikacji+raportu+rocznego


Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

19-01-2022 10:28:04 | Bieżący | EBI | 1/2022

Zarząd CDA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2022 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za I kwartał 2022 roku – 11 maja 2022 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2022 roku – 10 sierpnia 2022 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2022 roku – 9 listopada 2022 r.

Raport roczny:
- raport roczny za 2021 rok – 2 marca 2022 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=192603&title=Harmonogram+publikacji+raport%C3%B3w+okresowych+w+2022+roku


Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja warrantów subskrypcyjnych CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

21-09-2021 12:35:08 | Bieżący | EBI | 12/2021

Zarząd CDA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21 września 2021 roku doszło do wydania, tj. rejestracji 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Zarząd Spółki informuje, że 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii B uprawnia do objęcia 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej równej 0,10 zł.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii B nastąpiła na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Emisja związana jest z realizacją Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Warranty subskrypcyjne serii B zostały objęte nieodpłatnie. Objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii B może nastąpić do dnia 30 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=185992&title=Emisja+warrant%C3%B3w+subskrypcyjnych


Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja warrantów subskrypcyjnych CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

15-09-2021 10:17:08 | Bieżący | EBI | 11/2021

Zarząd CDA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15 września 2021 roku doszło do wydania, tj. rejestracji 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii A3 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i zapisania ich na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.

Spółka informuje, że 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii A3 uprawnia do objęcia 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D3 o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej, która zostanie obliczona na podstawie średniego kursu akcji Emitenta w notowaniach na rynku NewConnect na zamknięciu sesji (kurs zamknięcia) w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D3, pomniejszonego o nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent).

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A3 nastąpiła na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Emisja związana jest z realizacją Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Warranty subskrypcyjne serii A3 zostały objęte nieodpłatnie. Objęcie akcji serii D3 przez osoby uprawnione w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A3 może nastąpić do dnia 30 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jarosław Ćwiek - Prezes zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=185841&title=Emisja+warrant%C3%B3w+subskrypcyjnych


Raporty Spółek ESPI/EBI

Planowane uruchomienie serwisu telewizyjnego CDA TV CDA S.A. (PLCDA0000018)

05-08-2021 08:50:33 | Bieżący | ESPI | 7/2021

RB_ASO: Planowane uruchomienie serwisu telewizyjnego CDA TV

Data: 2021-08-05

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=184623&title=Planowane+uruchomienie+serwisu+telewizyjnego+CDA+TV


Raporty Spółek ESPI/EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

30-07-2021 10:52:10 | Bieżący | EBI | 9/2021

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z rejestracją 18.750 akcji serii D2 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (decyzja nr 955/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku), wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A2 przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego, doszło do zapisania wspomnianych akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Cena emisyjna akcji serii D2 wyniosła 13,70 zł za akcję.

Program Motywacyjny został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 12 z dnia 28 czerwca 2019 roku, natomiast emisja nastąpiła w związku z wykonaniem uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D1, D2, D3, D4 oraz E z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 oraz B z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.022.884,50 zł i dzieli się na 10.228.845 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
1) 5.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 154.645 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii D1,
5) 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D2,
6) 37.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna: § 3 ust 1. pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=184479&title=Podwy%C5%BCszenie+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego


Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umów licencyjnych, planowane uruchomienie serwisu telewizyjnego CDA S.A. (PLCDA0000018)

29-06-2021 08:35:24 | Bieżący | ESPI | 6/2021

RB_ASO: Zawarcie umów licencyjnych, planowane uruchomienie serwisu telewizyjnego

Data: 2021-06-29

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=183208&title=Zawarcie+um%C3%B3w+licencyjnych%2C+planowane+uruchomienie+serwisu+telewizyjnego


Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2021 roku CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

30-04-2021 13:22:27 | Bieżący | EBI | 7/2021

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2021 roku, wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. Pierwotny termin publikacji raportu został określony na dzień 7 maja 2021 r.

Spółka informuje, że raport za I kwartał 2021 roku zostanie opublikowany w dniu 5 maja 2021 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=180164&title=Zmiana+terminu+publikacji+raportu+za+I+kwarta%C5%82+2021+roku


Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzyskanie statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz zawarcie istotnej umowy CDA S.A. (PLCDA0000018)

23-04-2021 15:45:40 | Bieżący | ESPI | 5/2021

RB_ASO: Uzyskanie statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz zawarcie istotnej umowy

Data: 2021-04-23

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=179975&title=Uzyskanie+statusu+przedsi%C4%99biorcy+telekomunikacyjnego+oraz+zawarcie+istotnej+umowy


Raporty Spółek ESPI/EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

21-04-2021 12:05:04 | Bieżący | EBI | 6/2021

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) informuje, że w związku z rejestracją 18.750 akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (decyzja nr 578/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku), wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego, doszło do zapisania wspomnianych akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych. Zapisanie zdematerializowanych akcji spółki publicznej na rachunku papierów wartościowych stanowi odpowiednik wydania dokumentów akcji w rozumieniu art. 451 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 0,10 zł za akcję.

Program Motywacyjny został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 12 z dnia 28 czerwca 2019 roku, natomiast emisja nastąpiła w związku z wykonaniem uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D1, D2, D3, D4 oraz E z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 oraz B z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.021.009,50 zł i dzieli się na 10.210.095 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
1) 5.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 154.645 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 17.950 akcji zwykłych na okaziciela serii D1,
5) 37.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna: § 3 ust 1. pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=179874&title=Podwy%C5%BCszenie+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego


Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 kwietnia 2021 r. CDA S.A. (PLCDA0000018)

07-04-2021 13:24:10 | Bieżący | ESPI | 4/2021

RB_ASO: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 kwietnia 2021 r.

Data: 2021-04-07

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=179473&title=Akcjonariusze+posiadaj%C4%85cy+co+najmniej+5%25+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+w+dniu+7+kwietnia+2021+r.


Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 kwietnia 2021 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

07-04-2021 13:18:51 | Bieżący | EBI | 5/2021

CDA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 7 kwietnia 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=179472&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+przez+Zwyczajne+Walne+Zgromadzenie+w+dniu+7+kwietnia+2021+r.


Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok CDA S.A. (PLCDA0000018)

07-04-2021 13:11:00 | Bieżący | ESPI | 3/2021

RB_ASO: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok

Data: 2021-04-07

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=179469&title=Decyzja+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+dotycz%C4%85ca+wyp%C5%82aty+dywidendy+za+2020+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2020 rok CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

07-04-2021 13:15:40 | Bieżący | EBI | 4/2021

CDA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 kwietnia 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za 2020 rok i wypłaty dywidendy.

ZWZ postanowiło o:
1) przeznaczeniu zysku netto za 2020 rok w kwocie 16.345.447,70 zł w całości na wypłatę dywidendy,
2) przekazaniu części kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, tj. kwoty 1.998.973,30 zł, na którą składa się zysk zatrzymany z roku 2017 w wysokości 1.955.996,35 zł oraz część zysku zatrzymanego z roku 2018 w wysokości 42.976,95 zł, na wypłatę dywidendy,
3) ustaleniu łącznej wartości dywidendy na 18.344.421,00 zł tj. 1,80 zł na akcję.

Ogólna liczba akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 10.191.345. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 21 kwietnia 2021 r. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 28 kwietnia 2021 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=179470&title=Decyzja+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+dotycz%C4%85ca+wyp%C5%82aty+dywidendy+za+2020+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

08-03-2021 14:44:27 | Bieżący | EBI | 3/2021

Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 kwietnia 2021 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

CDA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ : https://newconnect.pl/ebi/files/127681-cda-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz.pdf

CDA projekty uchwał_2021 : https://newconnect.pl/ebi/files/127682-cda-projekty-uchwal-2021.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178526&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia


Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

19-01-2021 11:43:16 | Bieżący | EBI | 1/2021

Zarząd CDA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2021 roku. Raporty okresowe publikowane będą w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za I kwartał 2021 roku – 7 maja 2021 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2021 roku – 6 sierpnia 2021 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2021 roku – 5 listopada 2021 r.

Raport roczny:
- raport roczny za 2020 rok – 26 lutego 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=176713&title=Harmonogram+publikacji+raport%C3%B3w+okresowych+w+2021+r


Raporty Spółek ESPI/EBI

Emisja warrantów subskrypcyjnych CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

16-12-2020 16:02:30 | Bieżący | EBI | 19/2020

Zarząd CDA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 roku dokonał wydania 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii A2 uprawniających do objęcia 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D2 o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej, która zostanie obliczona na podstawie średniego kursu akcji Emitenta w notowaniach na rynku NewConnect na zamknięciu sesji (kurs zamknięcia) w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii D2, pomniejszonego o nie więcej niż 50% (pięćdziesiąt procent).

Zarząd Spółki informuje także, że w dniu 16 grudnia 2020 roku dokonał wydania 18.750 Warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej równej 0,10 zł.

Emisja warrantów subskrypcyjnych serii A2 oraz B nastąpiła na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Emisja związana jest z realizacją Programu Motywacyjnego, przyjętego uchwałą nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Warranty subskrypcyjne serii A2 oraz B zostały objęte nieodpłatnie. Objęcie akcji serii D2 oraz E przez Osoby Uprawnione w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A2 oraz B może nastąpić do dnia 30 lipca 2021 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=175176&title=Emisja+warrant%C3%B3w+subskrypcyjnych


Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. (PLCDA0000018)

08-03-2021 14:43:16 | Bieżący | ESPI | 2/2021

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data: 2021-03-08

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178526&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia


Raporty Spółek ESPI/EBI

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku i wypłaty dywidendy CDA S.A. (PLCDA0000018)

08-03-2021 14:19:10 | Bieżący | ESPI | 1/2021

RB_ASO: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku i wypłaty dywidendy

Data: 2021-03-08

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=178525&title=Rekomendacja+Zarz%C4%85du+w+sprawie+podzia%C5%82u+zysku+netto+wypracowanego+w+2020+roku+i+wyp%C5%82aty+dywidendy


Raporty Spółek ESPI/EBI

Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych CDA S.A. (PLCDA0000018)

21-12-2020 12:54:40 | Bieżący | ESPI | 14/2020

RB_ASO: Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych

Data: 2020-12-21

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=175352&title=Pi%C4%85te+wezwanie+akcjonariuszy+do+z%C5%82o%C5%BCenia+dokument%C3%B3w+akcji+i+warrant%C3%B3w+subskrypcyjnych


Raporty Spółek ESPI/EBI

Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji CDA S.A. (PLCDA0000018)

30-11-2020 15:05:30 | Bieżący | ESPI | 13/2020

RB_ASO: Czwarte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Data: 2020-11-30

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=174524&title=Czwarte+wezwanie+akcjonariuszy+do+z%C5%82o%C5%BCenia+dokument%C3%B3w+akcji


Raporty Spółek ESPI/EBI

Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji CDA S.A. (PLCDA0000018)

09-11-2020 16:13:30 | Bieżący | ESPI | 12/2020

RB_ASO: Trzecie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Data: 2020-11-09

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=173292&title=Trzecie+wezwanie+akcjonariuszy+do+z%C5%82o%C5%BCenia+dokument%C3%B3w+akcji


Raporty Spółek ESPI/EBI

Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji CDA S.A. (PLCDA0000018)

19-10-2020 15:00:35 | Bieżący | ESPI | 11/2020

RB_ASO: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Data: 2020-10-19

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=172476&title=Drugie+wezwanie+akcjonariuszy+do+z%C5%82o%C5%BCenia+dokument%C3%B3w+akcji


Raporty Spółek ESPI/EBI

Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji CDA S.A. (PLCDA0000018)

28-09-2020 11:12:28 | Bieżący | ESPI | 10/2020

RB_ASO: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Data: 2020-09-28

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=171461&title=Pierwsze+wezwanie+akcjonariuszy+do+z%C5%82o%C5%BCenia+dokument%C3%B3w+akcji


Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmian w statucie Spółki CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

04-09-2020 12:12:54 | Bieżący | EBI | 16/2020

CDA S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI 11/2020 informuje, że powziął informację, że w dniu 4 września 2020 roku Sąd Rejonowy Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał rejestracji zmiany treści statutu Spółki. Statut Spółki zmieniono w ten sposób, że:
1. do §17 ust. 9 dodano pkt 11) o następującym brzmieniu:
„11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”
2. do §29 dodano ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportów bieżących EBI 12/2020 oraz 13/2020, Spółka informuje, że otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, na mocy którego, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.670,00 zł, tj. do kwoty 1.019.134,50 zł, przeprowadzonego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D1 i E.

Podstawa prawna: §3 ust 1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=170716&title=Rejestracja+zmian+w+statucie+Sp%C3%B3%C5%82ki


Raporty Spółek ESPI/EBI

Przekroczenie progu 300 tys. subskrybentów CDA Premium CDA S.A. (PLCDA0000018)

18-05-2020 08:27:50 | Bieżący | ESPI | 9/2020

RB_ASO: Przekroczenie progu 300 tys. subskrybentów CDA Premium

Data: 2020-05-18

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=165399&title=Przekroczenie+progu+300+tys.+subskrybent%C3%B3w+CDA+Premium


Raporty Spółek ESPI/EBI

Szacunkowe przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 r. CDA S.A. (PLCDA0000018)

17-04-2020 08:03:20 | Bieżący | ESPI | 8/2020

RB_ASO: Szacunkowe przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020 r.

Data: 2020-04-17

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164214&title=Szacunkowe+przychody+ze+sprzeda%C5%BCy+w+I+kwartale+2020+r


Raporty Spółek ESPI/EBI

Podwyższenie kapitału zakładowego CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

27-03-2020 13:59:15 | Bieżący | EBI | 12/2020

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 marca 2020 r. doszło do wydania:
1. 14.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii A1 przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego. Cena emisyjna akcji serii D1 wyniosła 8,51 zł za akcję;
2. 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych przez Spółkę w związku z realizacją przez osoby uprawnione praw z warrantów subskrypcyjnych serii B przyznanych tym osobom w ramach Programu Motywacyjnego. Cena emisyjna akcji serii E wyniosła 0,10 zł za akcję.

Program Motywacyjny został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 12 z dnia 28 czerwca 2019 roku, natomiast emisja nastąpiła w związku z wykonaniem uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D1, D2, D3, D4 oraz E z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A1, A2, A3, A4 oraz B z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki.

W związku z powyższym, po wydaniu ww. akcji serii D1 oraz E kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 1.018.764,50 zł i dzieli się na 10.187.645 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
1) 5.000.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
2) 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
3) 154.645 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
4) 14.250 akcji zwykłych na okaziciela serii D1,
5) 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Podstawa prawna: § 3 ust 1. pkt 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=163630&title=Podwy%C5%BCszenie+kapita%C5%82u+zak%C5%82adowego


Raporty Spółek ESPI/EBI

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 marca 2020 r. CDA S.A. (PLCDA0000018)

24-03-2020 12:52:45 | Bieżący | ESPI | 6/2020

RB_ASO: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 marca 2020 r.

Data: 2020-03-24

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=163538&title=Akcjonariusze+posiadaj%C4%85cy+co+najmniej+5%25+na+Zwyczajnym+Walnym+Zgromadzeniu+w+dniu+23+marca+2020+r


Raporty Spółek ESPI/EBI

Dokonane zmiany w statucie Spółki CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

23-03-2020 15:10:40 | Bieżący | EBI | 11/2020

CDA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 23 marca 2020 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę nr 12 w sprawie zmiany treści statutu. Na podstawie wspomnianej uchwały zmieniono statut Spółki w ten sposób, że:
1. do §17 ust. 9 dodano pkt 11) o następującym brzmieniu:
„11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”
2. do §29 dodano ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=163509&title=Dokonane+zmiany+w+statucie+Sp%C3%B3%C5%82ki


Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2020 r. CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

23-03-2020 14:55:15 | Bieżący | EBI | 10/2020

CDA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 23 marca 2020 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

ZWZ CDA 23 marca 2020 : https://newconnect.pl/ebi/files/119103-zwz-cda-23-marca-2020.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=163507&title=Uchwa%C5%82y+podj%C4%99te+przez+Zwyczajne+Walne+Zgromadzenie+w+dniu+23+marca+2020+r


Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

23-03-2020 14:44:50 | Bieżący | EBI | 9/2020

CDA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 marca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za 2019 rok.

ZWZ postanowiło zysk netto osiągnięty w 2019 roku w kwocie 9.217.828,99 zł podzielić w następujący sposób:
- 7.108.251,50 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 0,70 zł na każdą akcję,
- 2.109.577,49 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Ogólna liczba akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 10.154.645. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 30 marca 2020 r. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 31 marca 2020 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=163504&title=Decyzja+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+dotycz%C4%85ca+wyp%C5%82aty+dywidendy+za+2019+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok CDA S.A. (PLCDA0000018)

23-03-2020 14:38:00 | Bieżący | ESPI | 5/2020

RB_ASO: Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2019 rok

Data: 2020-03-23

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=163502&title=Decyzja+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia+dotycz%C4%85ca+wyp%C5%82aty+dywidendy+za+2019+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze CDA S.A. (PLCDA0000018)

19-03-2020 15:59:42 | Bieżący | ESPI | 4/2020

RB-W_ASO: Transakcje osoby pełniącej obowiązki zarządcze

Data: 2020-03-19

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=163312&title=Transakcje+osoby+pe%C5%82ni%C4%85cej+obowi%C4%85zki+zarz%C4%85dcze


Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść planowanych zmian w statucie Spółki CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

25-02-2020 12:11:11 | Bieżący | EBI | 8/2020

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanego na dzień 23 marca 2020 r. planowane jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki w związku udzieleniem Zarządowi upoważnienia do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie planuje zmienić statut Spółki w ten sposób, że:
1. do §17 ust. 9 dodaje się pkt 11) o następującym brzmieniu:
„11) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”
2. do §29 dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:
„3. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=162654&title=Tre%C5%9B%C4%87+planowanych+zmian+w+statucie+Sp%C3%B3%C5%82ki


Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

25-02-2020 12:04:52 | Bieżący | EBI | 7/2020

Zarząd CDA S.A („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 23 marca 2020 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez notariusza Joannę Prus-Wójcik, ul. Świebodzka 2/1, 50-046 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 r.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

CDA projekty uchwał: https://newconnect.pl/ebi/files/118223-cda-projekty-uchwal.pdf

CDA Ogłoszenie o zwołaniu: https://newconnect.pl/ebi/files/118224-cda-ogloszenie-o-zwolaniu-zwz.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=162652&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia


Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CDA S.A. (PLCDA0000018)

25-02-2020 11:47:41 | Bieżący | ESPI | 3/2020

RB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Data: 2020-02-25

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=162651&title=Og%C5%82oszenie+o+zwo%C5%82aniu+Zwyczajnego+Walnego+Zgromadzenia


Raporty Spółek ESPI/EBI

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2019 roku CDA S.A. (PLCDA0000018)

25-02-2020 11:20:15 | Bieżący | ESPI | 2/2020

RB_ASO: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2019 roku

Data: 2020-02-25

Firma: CDA SPÓŁKA AKCYJNA

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=162649&title=Rekomendacja+Zarz%C4%85du+w+sprawie+podzia%C5%82u+zysku+netto+wypracowanego+w+2019+roku


Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

21-02-2020 14:50:56 | Bieżący | EBI | 5/2020

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r., wskazanego w raporcie bieżącym nr 2/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego został określony na dzień 26 lutego 2020 r.

Spółka informuje, że raport roczny za 2019 r. zostanie opublikowany w dniu 25 lutego 2020 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=162593&title=Zmiana+terminu+publikacji+raportu+rocznego+za+2019+rok


Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

20-02-2020 15:05:53 | Bieżący | EBI | 4/2020

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 lutego 2020 roku Jarosław Ćwiek, działając na podstawie art. 385 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, korzystając z przyznanego uprawnienia osobistego powołał Pana Roberta Szybiak na członka Rady Nadzorczej CDA S.A., z dniem 20 lutego 2020 r. Kadencja nowego członka upływa 3 kwietnia 2022 roku. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Robert Szybiak - życiorys : https://newconnect.pl/ebi/files/118198-robert-szybiak-zyciorys.pdf

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=162565&title=Powo%C5%82anie+nowego+cz%C5%82onka+Rady+Nadzorczej


Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

17-02-2020 12:56:31 | Bieżący | EBI | 3/2020

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17 lutego 2020 roku do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz umowy z Accord'ab Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 262. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdania finansowego CDA S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

Umowa została podpisana w oparciu o decyzję Rady Nadzorczej, która na podstawie uchwały z dnia 20 stycznia 2020 roku dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=162475&title=Zawarcie+umowy+z+bieg%C5%82ym+rewidentem


Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku CDA Spółka Akcyjna (PLCDA0000018)

30-01-2020 13:56:01 | Bieżący | EBI | 2/2020

Zarząd CDA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
- raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 8 maja 2020 r.
- raport kwartalny za II kwartał 2020 roku – 7 sierpnia 2020 r.
- raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 6 listopada 2020 r.

Raport roczny:
- raport roczny za 2019 rok – 26 lutego 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=161738&title=Harmonogram+publikacji+raport%C3%B3w+okresowych+w+2020+roku


Raport bieżący 1/2020

CDA SA (1/2020) Szacunkowe przychody ze sprzedaży w 2019 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") w związku z powzięciem informacji dotyczącej wstępnych danych dot. poziomu sprzedaży osiągniętej w IV kwartale 2019 r. informuje, że w okresie październik-grudzień 2019 r. Spółka wygenerowała przychody na poziomie 12,3 mln zł, co stanowi wzrost o ok. 32% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Sprzedaż w całym 2019 r. wyniosła ok. 42,9 mln zł, co stanowi 53% wzrost wobec 2018 r. Zarząd Spółki zaznacza, że powyższe wyniki stanowią wstępny szacunek i mogą nieznacznie odbiegać od ostatecznych wartości, które zostaną przedstawione w raporcie okresowym.

Ponadto Spółka informuje, że na koniec grudnia 2019 r. liczba subskrybentów CDA Premium wyniosła 231,7 tys., co oznacza wzrost o 34,8% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/35156981,cda-sa-(1-2020)-szacunkowe-przychody-ze-sprzedazy-w-2019-r-


Raport bieżący 10/2019

CDA SA (10/2019) Informacja dot. liczby subskrybentów CDA Premium w sierpniu 2019 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") informuje, że w sierpniu 2019 r. odnotowano sprzedaż 207 tys. subskrypcji CDA Premium, co stanowi wzrost o około 62% względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

CDA Premium to płatna sekcja serwisu cda.pl, w ramach której Spółka oferuje dostęp do wysokiej jakości bazy pełnometrażowych filmów i seriali. Baza jest rozwijana wyłącznie przy współpracy z oficjalnymi dystrybutorami filmowymi, wydawcami, jak również z pośrednikami, którzy posiadają prawa autorskie do publikowanych materiałów.

Informacja została uznana za poufną ze względu na wpływ liczby subskrybentów CDA Premium na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę, jak również jej perspektywy rozwoju.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/34114174,cda-sa-(10-2019)-informacja-dot--liczby-subskrybentow-cda-premium-w-sierpniu-2019-r-


Raport Bieżący nr 10/2019

CDA SA (10/2019) Dokonane zmiany w statucie Spółki

CDA S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę w sprawie zmiany treści statutu. Na podstawie uchwały nr 13 do Statutu Spółki dodano § 6a o następującej treści:

㤠6a

1. Na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia z dnia 28 czerwca 2019 r., kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D1,

b) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D2,

c) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D3,

d) nie więcej niż 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii D4,

e) nie więcej niż 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa objęcia akcji serii D1, D2, D3, D4 i E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii A1, A2, A3, A4 i B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 r.”

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33579121,cda-sa-(10-2019)-dokonane-zmiany-w-statucie-spolki


Raport Bieżący nr 9/2019

CDA SA (9/2019) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2018 rok

CDA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”) podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za 2018 rok.

ZWZ postanowiło zysk netto osiągnięty w 2018 roku w kwocie 5.386.650,83 zł podzielić w następujący sposób:

- 5.077.322,50 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 0,50 zł na akcję,

- 309.328,33 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Ogólna liczba akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 10.154.645. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 10 lipca 2019 r. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 17 lipca 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33579106,cda-sa-(9-2019)-decyzja-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-za-2018-rok


Raport bieżący 9/2019

CDA SA (9/2019) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2019 r.

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd CDA S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2019 roku.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2019 roku:

1. Akcjonariusz: Łukasz Ćwiek

a) Liczba akcji zarejestrowanych na WZ: 5 961 872

b) Liczba praw głosu z zarejestrowanych akcji: 9 161 872

c) udział w głosach na walnym zgromadzeniu: 100,00%

d) udział w ogólnej liczbie głosów: 60,46%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33596932,cda-sa-(9-2019)-akcjonariusze-posiadajacy-co-najmniej-5--na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-w-dniu-28-czerwca-2019-r-


Raport Bieżący nr 8/2019

CDA SA (8/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.

CDA S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 28 czerwca 2019 r. Do uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33579062,cda-sa-(8-2019)-uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-w-dniu-28-czerwca-2019-r-


Raport bieżący 8/2019

CDA SA (8/2019) Przyjęcie programu motywacyjnego

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

CDA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę nr 12 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.

Program motywacyjny będzie skierowany do pracowników Spółki oraz osób współpracujących ze Spółką i polegać będzie na przyznaniu tym osobom prawa do objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych w seriach A1, A2, A3, A4 oraz B, uprawniających do objęcia odpowiednio akcji serii D1, D2, D3, D4 oraz E w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Program Motywacyjny obejmował będzie emisję nie więcej niż 150.000 warrantów subskrypcyjnych (łącznie) z wyłączeniem prawa poboru tych warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy uprawniających do objęcia łącznie nie więcej niż 150.000 akcji Spółki.

Realizacja Programu Motywacyjnego, w tym emisja warrantów, uzależniona będzie od osiągnięcia w kolejnych latach obrotowych przychodów ze sprzedaży wykazywanych w rocznych zbadanych jednostkowych sprawozdaniach finansowych na poziomie co najmniej:

- 32.000.000 zł w 2019 roku

- 34.500.000 zł w 2020 roku

- 36.500.000 zł w 2021 roku

- 39.000.000 zł w 2022 roku

Celem Programu Motywacyjnego jest wdrożenie w Spółce efektywnego mechanizmu służącego motywowaniu pracowników do osiągania długoterminowych celów, który zapewni wzmocnienie więzi łączących pracowników i współpracowników ze Spółką, jak również stabilizację zatrudnienia kadry pracowniczej. Program Motywacyjny pozwoli ustanowić w Spółce przejrzyste zasady związane z dokonywaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z premiowaniem pracowników.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33578939,cda-sa-(8-2019)-przyjecie-programu-motywacyjnego


Raport Bieżący nr 7/2019

CDA SA (7/2019) Treść planowanych zmian w statucie Spółki

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 planowane jest podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany stanu statutu w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie planuje dodać do Statutu Spółki § 6a o następującej treści:

㤠6a

1. Na podstawie uchwały nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku, kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż […] zł ([…]) w drodze emisji nie więcej niż […] ([…]) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a) nie więcej niż […] akcji zwykłych na okaziciela serii […],

b) nie więcej niż […] akcji zwykłych na okaziciela serii […],

c) nie więcej niż […] akcji zwykłych na okaziciela serii […],

d) nie więcej niż […] akcji zwykłych na okaziciela serii […],

e) nie więcej niż […]akcji zwykłych na okaziciela serii […].

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa objęcia akcji serii […] posiadaczom warrantów subskrypcyjnych odpowiednio serii […] emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr […] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2019 roku.”

Zarząd Spółki wskazuje, że ostateczna treść planowanego do dodania §6a Statutu Spółki zostanie określona w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33362561,cda-sa-(7-2019)-tresc-planowanych-zmian-w-statucie-spolki


Raport bieżący 7/2019

CDA SA (7/2019) Decyzja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotycząca wypłaty dywidendy za 2018 rok

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

CDA S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") podjęło uchwałę nr 5 w sprawie podziału zysku za 2018 rok.

ZWZ postanowiło zysk netto osiągnięty w 2018 roku w kwocie 5.386.650,83 zł podzielić w następujący sposób:

- 5.077.322,50 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. 0,50 zł na akcję,

- 309.328,33 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Ogólna liczba akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 10.154.645. Dzień dywidendy wyznaczono na dzień 10 lipca 2019 r. Dzień wypłaty dywidendy wyznaczono na dzień 17 lipca 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33578789,cda-sa-(7-2019)-decyzja-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-dotyczaca-wyplaty-dywidendy-za-2018-rok


Raport Bieżący nr 6/2019

CDA SA (6/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd CDA S.A („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Grzegorz Wojtylaka, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.

9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki

13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33362542,Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ-0.pdf,20190531/

Projekty uchwał : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33362542,Projekty_uchwal-1.pdf,20190531/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33362542,cda-sa-(6-2019)-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy


Raport bieżący z plikiem 5/2019

CDA SA (5/2019) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Grzegorz Wojtylaka, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r.

9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2019-2022.

12. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany statutu Spółki

13. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji, upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji i ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

14. Wolne wnioski.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33362519,Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf,20190531/

Projekty uchwał : http://biznes.pap.pl/pl/news/search/attachment/33362519,Projekty_uchwal.pdf,20190531/

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33362519,cda-sa-(5-2019)-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy


Raport bieżący 4/2019

CDA SA (4/2019) Propozycja Zarządu dotycząca ustalenia terminów dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy za 2018 rok

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 2/2019 z dnia 14 maja 2019 r. informuje, że w 31 maja 2019 r. podjął decyzję w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki terminów: 10 lipca 2019 r. jako dnia dywidendy oraz 17 lipca 2019 r. jako dnia wypłaty dywidendy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33362488,cda-sa-(4-2019)-propozycja-zarzadu-dotyczaca-ustalenia-terminow-dnia-dywidendy-i-dnia-wyplaty-dywidendy-za-2018-rok


Raport Bieżący nr 3/2019

CDA SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r., wskazanego w raporcie bieżącym nr 1/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. Pierwotny termin publikacji raportu rocznego został określony na dzień 6 maja 2019 r.

Spółka informuje, że raport roczny za 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 19 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33014629,cda-sa-(3-2019)-zmiana-terminu-publikacji-raportu-rocznego-za-2018-rok


Raport bieżący 3/2019

CDA SA (3/2019) Zawarcie istotnej umowy

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") informuje, że została podpisana umowa o współpracy z Euronet Polska sp. z o.o. ("Euronet Polska") w zakresie dystrybucji produktów przedpłaconych. Euronet Polska współpracuje z największymi sieciami sklepowymi, stacjami benzynowymi, punktami obsługi klienta oraz innymi sieciami sprzedażowymi w Polsce. Euronet Polska jest częścią międzynarodowej grupy Euronet Worldwide, Inc. z siedzibą w USA, która jest wiodącym dostawcą usług prepaid na całym świecie.

Na mocy zawartej umowy, Spółka uruchomi sprzedaż abonamentów CDA Premium w formule prepaid w punktach partnerskich Euronet Polska. Rozpoczęcie współpracy stanowi istotny element strategii rozwoju w zakresie budowania nowych kanałów sprzedaży usług Spółki.

Powyższa umowa została uznana przez Zarząd Spółki jako spełniająca kryterium informacji poufnej w rozumieniu rozporządzenia MAR z uwagi na istotne zwiększenie zasięgu usługi CDA Premium, a w ślad za tym potencjalny wpływ na wyniki finansowe Spółki w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33243198,cda-sa-(3-2019)-zawarcie-istotnej-umowy


Raport bieżący 2/2019

CDA SA (2/2019) Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2018 roku

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CDA SA ("Spółka") informuje, że w dniu 14 maja 2019 r. podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto za 2018 rok w kwocie 5.386.650,83 zł w następujący sposób:

- 5.077.322,50 zł na wypłatę dywidendy, tj. 0,50 zł na akcję,

- 309.328,33 zł na zasilenie kapitału zapasowego.

Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy zostanie zaproponowany w propozycjach uchwał na najbliższe Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Niniejsza rekomendacja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki. Następnie propozycja w zakresie podziału zysku netto zostanie skierowana do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/33223251,cda-sa-(2-2019)-rekomendacja-zarzadu-w-sprawie-podzialu-zysku-netto-wypracowanego-w-2018-roku


Raport Bieżący nr 1/2019

CDA SA (1/2019) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

Zarząd CDA S.A. przekazuje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:

Raporty kwartalne:

- raport za IV kwartał 2018 roku - 7 lutego 2019 r.

- raport za I kwartał 2019 roku – 8 maja 2019 r.

- raport za II kwartał 2019 roku - 7 sierpnia 2019 r.

- raport za III kwartał 2019 roku - 7 listopada 2019 r.

Raport roczny:

- raport za 2018 rok - 6 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/32340783,cda-sa-(1-2019)-harmonogram-publikacji-raportow-okresowych-w-2019-r-


Raport bieżący 1/2019

CDA SA (1/2019) Szacunkowe przychody ze sprzedaży za 2018 rok

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z powzięciem informacji dotyczącej wstępnych wyników finansowych za 2018 r. Zarząd CDA S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 28 mln zł. Szacunkowa sprzedaż w IV kwartale ubiegłego roku wyniosła 9,3 mln zł.

Niniejsza informacja została uznana za spełniającą kryteria określone w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ze względu na przekroczenie o ok. 6,4% pierwotnie prognozowanego poziomu sprzedaży na rok 2018 r., tj. 26,3 mln zł.

Wyniki publikowane w raporcie okresowym za czwarty kwartał 2018 r. mogą w ograniczony sposób odbiegać od powyżej przedstawionych wartości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/32403002,cda-sa-(1-2019)-szacunkowe-przychody-ze-sprzedazy-za-2018-rok


Raport bieżący 3/2018

CDA SA (3/2018) Podwyższenie prognozy na 2018 r.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd CDA S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o podwyższeniu prognozy przychodów Spółki na 2018 rok.

Zgodnie z prognozą zamieszczoną w Dokumencie Informacyjnym z dnia 28 września 2018 r., do końca 2018 r. przychody ze sprzedaży ukształtują się na poziomie 25 mln zł. Prognozy te zostały sporządzone m.in. w oparciu o założenie, że liczba subskrybentów CDA Premium w okresie wrzesień-grudzień 2018 r. utrzyma się na poziomie z sierpnia 2018 r., tj. sprzedaż ok. 127 tys. subskrypcji miesięcznie po jednostkowej cenie 16,18 zł netto.

Zarząd Spółki informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, liczba aktywnych subskrybentów usługi CDA Premium wynosi ok. 155 tys., co stanowi 22 proc. wzrostu względem założeń przyjętych w pierwotnej prognozie. W ocenie Zarządu ilość sprzedawanych miesięcznych abonamentów utrzyma się na zbliżonym poziomie do końca 2018 r. W związku z powyższym podjęto decyzję o podwyższeniu prognozy finansowej.

Zarząd CDA S.A. prognozuje, że w 2018 r. przychody ze sprzedaży Spółki ukształtują się na poziomie 26,3 mln zł.

Link: http://biznes.pap.pl/pl/news/search/info/31928115,cda-sa-(3-2018)-podwyzszenie-prognozy-na-2018-r-


ESPI 2/2018 – Szacunkowe przychody

Link: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/company/1933,0,0,0,1


Raporty Spółek ESPI/EBI

Termin publikacji raportu za III kwartał 2018 r. CDA Spółka Akcyjna

Zarząd CDA S.A. informuje, iż raport za III kwartał 2018 r. zostanie opublikowany w dniu 8 listopada 2018 r.

Postawa prawna: § 6 ust. 14. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=145975&title=Termin+publikacji+raportu+za+III+kwarta%C5%82+2018+r


Raport Bieżący nr 2/2018

CDA (2/2018) Informacja na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego

Zarząd CDA S.A. w załączeniu przekazuje informację na temat stosowania przez Spółkę? zasad ładu korporacyjnego, przewidzianych przez "Dobre Praktyki spółek notowanych na NewConnect".

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Link: https://newconnect.pl/ebi/files/107355-dobre-praktyki-cda-s.a..pdf


Raport EBI 1/2018

Uzyskanie dostępu do EBI CDA Spółka Akcyjna

01-10-2018 15:34:21 | Bieżący | EBI | 1/2018

Zarząd CDA S.A. („Spółka”) zgodnie z §10 Załącznika do uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) z dnia 20 maja 2011 r. „Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst (...)” informuje, że w dniu 28 września 2018 r. GPW przydzieliła Spółce dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem EBI.

Jarosław Ćwiek - Prezes Zarządu

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=145520&title=Uzyskanie+dost%C4%99pu+do+EB

Raport ESPI 1/2018

Uzyskanie dostępu do systemu ESPI CDA S.A.

27-09-2018 14:15:00 | Bieżący | ESPI | 1/2018

Zarząd CDA S.A. _"Spółka"_ zgodnie z § 11 pkt 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji _"ESPI"_ informuje, że w dniu 27 września 2018 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przydzielił Spółce dostęp do ESPI w typie "EMITENT ASO".

Link: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=145401&title=Uzyskanie+dost%C4%99pu+do+systemu+ESPI