Rozwiń menu

Akcjonariat

Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów
na Walnym Zgromadzeniu
Udział w głosach
na Walnym Zgromadzeniu
Łukasz Ćwiek* 6.490.409 63,69% 9.740.409 64,12%
Jarosław Ćwiek 3.499.000 34,33% 5.249.000 34,55%
Pozostali 201 936 1,98% 201 936 1,33%
SUMA 10.191.345 100,00% 15.191.345 100,00%

*bezpośrednio i pośrednio poprzez CwMedia sp. z o.o.

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu - udział w kapitale zakładowym
Struktura akcjonariatu - udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Źródło: Emitent