Rozwiń menu

Akcjonariat

Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów
na Walnym Zgromadzeniu
Udział w głosach
na Walnym Zgromadzeniu
Łukasz Ćwiek* 6.500.000 64,01% 9.750.000 64,34%
Jarosław Ćwiek 3.500.000 34,47% 5.250.000 34,64%
Pozostali 154 645 1,52% 154 645 1,02%
SUMA 10.154.465 100,00% 15.154.645 100,00%

*bezpośrednio i pośrednio poprzez CDA Spółka Akcyjna

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu - udział w kapitale zakładowym
Struktura akcjonariatu - udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Źródło: Emitent