Rozwiń menu

Akcjonariat

Akcjonariusze Emitenta posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów
na Walnym Zgromadzeniu
Udział w głosach
na Walnym Zgromadzeniu
Łukasz Ćwiek* 6.490.409 62,99% 9.740.409 63,65%
Jarosław Ćwiek 3.499.000 33,96% 5.249.000 34,30%
Pozostali 314.436 3,05% 314.436 2,05%
SUMA 10.303.845 100% 15.303.845 100%

*bezpośrednio i pośrednio poprzez CwMedia sp. z o.o.

Źródło: Emitent

Struktura akcjonariatu - udział w kapitale zakładowym
Struktura akcjonariatu - udział w głosach na walnym zgromadzeniu

Źródło: Emitent